Usługi projektowe Marcin Stachula

mgr inż. Marcin Stachula

Projektant branży sanitarnej, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Przykład zrealizowanych projektów:

Budowa drogi dojazdowej do wielofunkcyjnej hali sportowej w Kraśniku
- projekt kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do studni chłonnych
Projekt odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
- projekt kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do studni chłonnych
Projekt branży sanitarnej - Dom Opieki Osób Starszych w m. Marianówka
- projekt centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa 130kW
- projekt instalacji gazowej
- projekt wentylacji i klimatyzacji
- ujęcie wody głębinowej
- operat wodnoprawny
Projekt budynków biurowych wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Warszawa
- projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
- projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków
- instalacje sanitarne wewnętrzne w budynkach biurowych
Projekt kotłowni olejowej w Szerokim Borze Piskim
- kotłownia olejowa o mocy nominalnej 140kW
- magazyn oleju opałowego
Projekt kotłowni gazowej na gaz płynny w budynku garażowo-warsztatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
- kotłownia gazowa o mocy nominalnej 200kW
- naziemne zbiorniki na gaz płynny o pojemności 2 x V=4850l
Projekt 25 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dzierzkowice
- zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i uzyskanie wymaganych zezwoleń
Projekt budynku hydroforni przy ujęciu wody w gminie Chodel
- projekt instalacji pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia chloratora
- dobór zestawu hydroforowego i wyposażenia technicznego hydroforni
- przebudowa sieci wodociągowej
- przyłącza kanalizacji sanitarnej
Projekt branży sanitarnej budynku biurowego z częścią magazynową i produkcyjną w Józefowie nad Wisłą
- projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią o mocy 150kW
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt przyłączy wod-kan
Projekt centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej w budynku zajezdni MPK Kraśnik
- projekt centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym
- projekt przyłącza cieplnego
Projekt budynku biurowo-usługowego w Opolu Lubelskim
- projekt centralnego ogrzewania
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem
- projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Projekt branży sanitarnej - rewitalizacja zabytkowego budynku w Opolu Lubelskim
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji centralnego ogrzewania
Projekt branży sanitarnej projektowanego sklepu wielobranżowego i rozbudowa sklepu (Stokrotka) w Gościeradowie
- projekt centralnego ogrzewania
- projekt instalacji sanitarnych wraz z przyłączami
- projekt wentylacji mechanicznej
- projekt instalacji gazowej
- uzgodnienia międzybranżowe
Operat wodnoprawny - odprowadzanie wód opadowych do rzeki Wyżnicy na km 31+650
- wykonanie operatu wodnoprawnego

Udział w szkoleniach:

Europejski Zielony Ład i Warunki Techniczne 2021 (POBE)
- konferencja Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej
Udział w szkoleniach online organizowanych przez PIIB
- szkolenie ,,Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2020 r.
- szkolenie ,,Akademia Menedżera - SYTUACYJNE DELEGOWANIE ZADAŃ’’
FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2020
- udział w wykładach i prezentacjach produktów
Debata, Komfort, Budownictwo, Energia 2019
- debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym
FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2019
- udział w wykładach i prezentacjach produktów
Szkolenie z zakresu obsługi nowej wersji programu InstalSystem v.5 InstalSoft s.c., SANHA Sp. z o.o.
- wprowadzenie do pracy z pakietem InstalSystem 5
- obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego pomieszczeń
- projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji płaszczyznowych grzewczych/chłodniczych
- szybki dobór i zestawienie elementów instalacji ogrzewania płaszczyznowego
- projektowanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego na bazie danych z aplikacji Smart
- przygotowanie struktury budynku; importowanie modelu z formatów zgodnych z BIM
Warsztaty komputerowe: projektowanie w Autodesk Revit MEP w myśl idei BIM - BIM Akademia – PROCAD
- instalacja hydrauliczna w pomieszczeniu kotłowni
- zasilanie wody zimnej, ciepłej i mokrej ochrony przeciwpożarowej w budynku
- planowanie systemów elektrycznych i komunikacyjnych obiektu
- odwodnienia liniowe
Zasady doboru zestawów hydroforowych dla budynków z instalacją hydrantową
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
- pompownie pożarowe w świetle obowiązujących przepisów
- typy zestawów produkowanych na rynku krajowym
- zestawy pompowe dla instalacji hydrantowych, ogólna charakterystyka: tylko instalacji hydrantowych, instalacji mieszanych
- typy sterowań zestawów pompowych
Budownictwo wodne – zasady wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
- podstawowe pojęcia i definicje w zakresie budownictwa wodnego i korzystania z wód
- rodzaje i zakresy korzystania z wód
- rodzaje i zakresy usług wodnych
- wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych do korzystania z wód lub korzystania z usług wodnych, urządzenie wodne w świetle ustawy Prawo Wodne
- nabywanie uprawnień do wykonywania urządzeń wodnych oraz innych przedsięwzięć mających wpływ na zasoby wodne, zgody wodnoprawne
- rodzaje zgód wodnoprawnych, tryb i zasady ich uzyskiwania
- zasady utrzymywania urządzeń wodnych, procedura legalizacji urządzeń wykonywanych bez wymaganych zgód wodnoprawnych
- właściwości i kompetencje organów w gospodarowaniu wodami
Drinking Water Treatment
A course of study offered by DelftX, an online learning initiative of Delft University of Technology
- drinking water
- water treatment systems
- groundwater
- groundwater treatment plant
- surface water
- surface water treatment plant
Instalacje wody lodowej i ich regulacja
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych
- typowe zastosowanie instalacji wody lodowej
- parametry pracy instalacji wody lodowej
- regulacja wydajności chłodnic powietrza
- regulacja statyczna instalacji wody lodowej i regulacja dynamiczna instalacji
- wady i zalety różnych form regulacji
Poprawnie działająca i oszczędna instalacja ciepłej wody użytkowej – praktyczne wskazówki i doświadczenia z budownictwa mieszkaniowego
Danfoss
Urban Sewage Treatment
A course of study offered by DelftX, an online learning initiative of Delft University of Technology
- wastewater treatment plant overview
- primary treatment
- biological treatment
- activated sludge process
- nitrogen and phosphorus removal
- digestion of sludge and sewage
Nowe spojrzenie na pompy ciepła
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych
- bilans pomp ciepła w funkcji grzania i chłodzenia
- freecooling
- zastosowanie dolnych źródeł pomp ciepła w systemach palowania budynków i budowli
- system grzewczo-klimatyzacyjny „Pro-clima”
- rewersyjne pompy ciepła w budynkach pasywnych i energooszczędnych
- możliwość magazynowania ciepła z kolektorów słonecznych w gruncie
- dolne źródło ciepła z bezpośrednim odparowaniem
- problem zamrożenia lub przesuszenia dolnego źródła pompy ciepła
- odciążenie cieplne przegród w zimie i w lecie w tzw. Systemie Węgierskim
Zasady sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych
- przedmiar robót – definicja, elementy składowe
- zagadnienia prawne
- rodzaje kosztorysów, zasady kalkulacji cen
- kody CPV
- przedmiar robót – zasady, przykłady, błędy
- błędy w kosztorysach
- sposoby obliczania ceny w kosztorysie ofertowym i inwestorskim
- struktura ceny kosztorysowej
Efektywność energetyczna systemów wentylacji mechanicznej w powiązaniu ze sposobami odzysku ciepła w kontekście Rozporządzeń Komisji Europejskiej Nr 1253/2014 i 1254/2014
Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
- zapoznanie a aktami prawnymi dotyczącymi urządzeń stosowanych w wentylacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Rozporządzenie Komisji (UE) 1253/2014
- rekuperacja – jako odzysk energii – rodzaje rekuperatorów i ich praktyczne zastosowanie
- co zmienia dyrektywa 1253/2014 i 1254/2014 w doborze urządzeń wentylacyjnych
- urządzenia wentylacyjne KLIMOR S.A. dobrane zgodnie z dyrektywą 1253/2014